Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Projektit

Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalla (ESR) 1.6.2016 - 30.12.2018

Hämeen Ely-keskuksen rahoittama Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeen yhteisinä tavoitteina on varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymien onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä, luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä sekä turvata alueen kone- ja metalllialan yrityksien henkilöstön osaamistasoa ja yritysten kilpailukykyä. Lue lisää.


Suomalainen leipäkori (ESR) 1.3.2016 - 31.3.2018

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä. Tavoitteina on myös edistää leipomoalan koulutuksen monipuolista ja toimialan tarpeista lähtevää tarjontaa, tuottaa lisäarvoa leipomoalalle kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä, antaa leipomoille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen työkaluja yrityksen perustamisesta aina kasvuyrityksiin tähtäävässä kehittämisessä. Lue lisää


Digivälkky (OKM) 14.12.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen ja verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta.  Yhdeksän oppilaitoksen muodostaman Välkky-verkoston yhteistyöllä on tavoiteltu opetuksellista yhteistyötä Väli-Suomen alueella monissa eri hankkeissa jo usean vuoden ajan. 


Aha! – Asiakkuus haltuun! (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa reformin hengen mukaista yhteistoimintaa työelämän ja oppilaitoksen välille. Kehittää yritys- ja työelämäkäynneiltä kerättävän tiedon kirjaamistapoja ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työnkuvaa yhteensopivaksi asiakkuustyön toteutusmallin kanssa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän käyttöä arkipäiväistetään. Järjestelmää ja prosessien kehitetään yhteensopivammaksi asiakkuustyön toteustusmallin sekä oppilaitoksen kehittämistyön kanssa. Lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä koulutuksen ja oppimisen aikana. Lisätietoja Tuula Vuorenpää, puh. 040 3474 003


OSVA - Osaaminen näkyväksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa koulutuksen järjestäjän opintotarjonta tutkinnon/tutkinnon osan sisältämän osaamisen perusteella. Osaamisperusteisen opintotarjonnan avulla, henkilökohtaistamista vahvistamalla ja yksilöllisiä opintopolkuja toteuttamalla pyritään varmistamaan tutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelussa, huomioiden erityisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096


OSKU - Osaavat kumppanit (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden kehittäminen edistäen nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen purkamista. Keskeistä on yhtenäisen henkilö-kohtaistamisen prosessin ja tietoarkkitehtuurin kehittäminen.

Tavoitteena on selkeyttää oppisopimuksen henkilökohtaistamisen käytännön prosessia niin, että henkilökohtaistaminen näyttäytyy sekä nuorille että aikuisille hakijoille ja opiskelijoille selkeänä ja laadukkaana toimintana. Samalla päällekkäisiä toimintoja poistuu, toiminnot tehostuvat ja oppisopimustoimijan ja oppilaitoksen sekä tutkinnon järjestäjän resursseja säästyy. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096


Taika – tule asiakkaaksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä sekä madaltaa nuorten ja aikuisten koulutusten rajoja. Hanke kehittää jatkuvaa hakeutumista ja ikärajoista vapaata koulutuksen aloittamista. Päähuomio on asiakaslähtöisissä hakeutumisen, osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen käytännöissä. Taika toimii oppilaitostasolla verkoston tasolla. Verkosto mahdollistaa yhteisen oppimisen pilotoinneista. Taikassa pilotoidaan koulutusta, joihin hakeutuminen on jatkuvaa ja jotka on suunnattu asiakkaille, ei nuorille tai aikuisille. Hankkeessa rakennetaan menettelyt asiakaslähtöiseen koulutusten yhteiseen toteutukseen, erityisesti sen aloitusvaiheeseen. Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti. Malli toimii jatkokehittämisen perustana ja se on sisällytetty oppilaitoksen toimintatapoihin. Lisätietoja Seija Luoto, puh. 040 3474 260


Monet polut työelämään ( 1.11.2016-31.12.2018)

Hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityisiä keinoja integroituakseen työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään arviointi-, ohjaus-, koulutus- ja työllistymispalveluita ja niiden välistä koordinointia. Hankkeen tavoitteena on joustava kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli työllistymisen tehostamiseksi kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Uutta mallissa on, että luodaan eri organisaatioiden ja paikkakuntarajojen ylittävä toimintamalli. Hankkeen tuloksena kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Hanke on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke.  Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hankkeen rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


OTTO Oppia työhön – Työstä osaamista (OKM) 1.1. – 31.12.2017

Tavoitteena on yritysten ja oppilaitoksen entistä tiiviimpi yhteistyö yksilöllisten osaamispolkujen toteuttamisessa työpaikoilla tutkinnon osa kerallaan. Yrityksille laaditaan yleinen tietopaketti uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta jota opettajat ja yrityskäyntejä tekevät muu oppilaitoksen henkilöstö jakavat. Yrityksille laaditaan myös yksityiskohtaisempi sähköinen tietopaketti työssäoppimisen tavoitteista, ohjaamisesta ja arvioinnista. Jokaiseen yritykseen nimetään ohjausvastaava, joka valmennetaan tehtävään. Lisätietoja Jutta Ikonen, puh. 040 3474 046


LEANilla tulosta (OPH) 1.1.-31.12.2017

Perehdytään LEAN ajatteluun ja tutustutaan LEAN –oppimisympäristöihin ja yrityksiin. Oppilaitoksen henkilöstöä perehdytetään LEAN ajatteluun. Oppilaitoksen prosesseja päivitetään LEAN ajattelun mukaisiksi. Pilotteja toteutetaan valituilla osaamisaloilla. Pilottialoilta saatavat käytännön kokemukset levitetään muiden alojen tietoon ja pilottialojen opiskelijat oppivat samalla laatuajattelua. Lisätietoja Aino Airaksinen puh. 040 3523 115 ja Anna-Leena Rantala, puh. 040 3473 031